| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |
Fakta
Depressioner
Fobier
Psykosociala problem
Kognitiv inriktad samtalsterapi
Kriser
Psykoser
Råd om läkemedel
Samlevnadsproblem
Stressrelaterade problem
Tvångssyndrom
Ångestsjukdomar
Publicerad: 2011-10-10 10:09
ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd, Aspergers Syndrom, utvecklingsstörning

Jag tänker skriva mycket kortfattad om följande tillstånd:
1-ADD (Attention Deficit Disorder- enbart bristande uppmärksamhet)
2-ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)
3-Autismspektrumtilstånd
4-Aspers syndrom
5-Utvecklingsstörning

1-ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

Tre grupper:

1-Hyperaktiv/impulsiv
2-Bristande uppmärksamhet
3-Blandat
Symtom före 12 år

BAKGRUND
Multifaktoriell
1- Genetiska- visat hos tvillingar
Sårbarhetsgener
Missbildningar/utvecklingsavvikelse
vanliga hos ADHD

2-Riskfaktorer under graviditet
Förlossning o nyföddhets period=> avvikelse till hjärnans uppbyggnads och funktion

Skadefaktorer:
Alkohol och droger under graviditet

3-Mycket tidigt födsel, syrebrist tillstånd under fostret o förlossningen

SEKUNDÄRA PROBLEM:
Beroende
Missbruk
Kriminalitet
Psykisk ohälsa
Socioekonomiska problem

Följande, de flesta symtom:
Svårt att:
-prestera i skolan
-organisera
-planera
-uppmärksamhetstörning
-hyperaktivitet
-impulsivitet
-okoncentrerat
-otålighet
-hamnar i konflikt
-mobbning
-störd exekutiva förmåga, dvs:
att planera, organisera, styra vårt beteende mot uppställda mål
-glömsk
-slarvfel
-distraherbara
-tröttnar snabbt
-bråkigt liv
-byter ofta jobb, arbete mm
-avhopp från utbildningar
-utagerande
-rastlöshet- rör ofta händerna, fötterna
-klottrar
-plockar
-pillar
-obehag att inte ha kontroll över situation mm
-"stänga av"

-en del är arbetsnarkomaner- överdriven engagerade i sitt arbete som leder till utmattning

-kan inte sätta gränser
En del ständigt i konflikt med arbetskamrater, kompisa, vänner mm
-kort stubin
-arbetar impulsivt i sociala sammanhang,
därför svårt med vardagen planera, passa tider
komma ihåg överenskommelser mm
-sköta hem, ekonomi
-väljer bort mest krävande situationer
-väljer istället rörliga, omväxlande arbetssituationer än att sitta stilla
-orkar inte med hem och familj- stressrelaterad utmattningssyndrom

Hormonella svängningar:
-kring puberteten, premenstruellt
-kring menopausen

Enligt soc. (2002) 2-5% av barn i skolåldern i Sverige har ADHD

Vuxna 2-3%

-vid beroendevården 20-30%
-kriminalvården 35-45%
-allmänpsykiatri 20%
-6 ggr vanligare hos pojkar än flickor
5% i världen

Skillnader mellan barn och vuxna:
vuxna sällan utagerar

Flickor stöts ut ur klasskamraterna

3- Följande tillstånd efter hjärnskador
-hjärnskada efter nyhetsperioden
-olycksfall
-efter svåra infektioner
-operationer efter svårt hjärtfel=> hjärnskador pga. syrebrist
alla sådana=> uppmärksamhetsstörning, impulskontroll

Psykosociala och pedagogiska faktorer
-familjedysfunktion
-misssbruk
-psykisk ohälsa hos föräldrar
-icke optimala förhållande i förskola/skola

Ett barn kan ha genet sårbarhet för ADHD som tack vare skyddande faktorer i barnens omgivning och/eller egna kompensatoriska styrkor INTE leder till påtagliga symtom

Minskat syntes av dopamin i de område i hjärnan som har betydelse för upplevande av hjärnans belöning och motivation

ADHD diagnosen ställs utifrån
-mängden- graden- -frekvensen och varaktigheten av symtom, snarare än arten

Svårigheter som finns med eller serskiljas från ADHD

Vanliga symtom:
-koncentrations
-uppmärksamhet
Och rastlöshet

ADHD diagnosen ställs utifrån
-mängden- graden- -frekvensen och varaktigheten av symtom, snarare än arten

Många barn med ADHD har språksvårigheter liksom:
-problem att använda språk i sociala situation
-liksom vid samtal, och/eller bristande förmåga att hålla tråden (”röda tråden”) i händelserna
-även svråigheter att läsa o0ch skrivas

Bristande kopgnitiv utveckling:

-inlärningssvårigheter liksom vid svag elelr spesifik vid dyslezi
Kognitiva störning mest förknippas med uppmärksamhetsstörning än bilden av adhd med hyperaktivitet.

ADHD diagnosen ska inte ställas om individen ahr utvecklingsstörning

-uttålighet
-uppmärksamhet
-impulskontroll är kärntecken

Även nedsatt motorisk förmåga såsom:
-motorisk kontroll,
-planering
- och/elelr samordning av motoriken
Barn som ahr sämre motorik är ängsligare an jämåriga därmed kan utveckla engativ självbild

Motoriska ticks kan finnas med ADHD
Ibland vokala ticks så att diagnosen Tourettes syndrom stämmer in.
ADHD högre risk för övervikt
-ätstörningar
-bristande impulskontroll
-sömnstörning- alltför kort sömntid, fragmenterade. Hackade,
Detta påverkar aktivitets nivå
Vakenhet, resp. uppmärksamhet

Autisumspketurmtilsltånd kan ibland, ffa vid barndomen, medföra mycket stora uppmärksamhetsproblem
Bristande impulskontroll också förekommer vid Autisumspektrumtilsltånd
Brist på förståelse för konsekvenserna

Dr.Djowan Sevinik specialist i allmänpsykiatri
(fortsättningen följer)
17/10 2011

 
| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |