| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |
Fakta
Depressioner
Fobier
Psykosociala problem
Kognitiv inriktad samtalsterapi
Kriser
Psykoser
Råd om läkemedel
Samlevnadsproblem
Stressrelaterade problem
Tvångssyndrom
Ångestsjukdomar
ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd, Aspergers Syndrom, utvecklingsstörning

ADHD: Tre grupper:
1-Hyperaktiv/impulsiv
2-Bristande uppmärksamhet
3-Blandat 
Läs mer

ALKOHOL- OCH NARKOTIKA SKADOR

• Hög överkonsumtion av alkohol föreligger vid konsumtion >210g/vecka för män och >140g/vecka hos kvinnor.
• I Sverige uppskattas cirka 400.000 män och 100.000 kvinnor vara alkoholberoende
• 5.000-7.000 dödsfall/år beräknas bero på alkohol.
• Alkoholrelaterade kostnader för samhället uppskattas till
100 miljarder kr/år.
• Alkoholkonsumtionen på jorden har ökat med drygt 20% för personer mellan 16-24 år, åren 1992-94. 
Läs mer

PSYKOSER

Psykoser
Psykos innebär störd verklighetsuppfattning med symtom som vanföreställningar, hallucinationer och förvirring, även uppsplittrande tankar. Ett annat tecken till psykos är frånvaro av sjukdomsinsikt, man inser inte själv att man har en psykisk störning trots att tecknen är uppenbara för omgivningen.
”Det andra människor säger och gör tolkas annorlunda, ofta som att andra motarbetar en eller vill göra en illa. Man kan också känna sig styrd och kontrollerad, ibland även hotad och förföljd. Sådana tankar som saknar verklighetsgrund kallas vanföreställningar.” (4). 
Läs mer

DEMENSSJUKDOMAR

Ordet demens kommer från latinets dementia med betydelsen " förlust av förstånd". I Kraepelins psykiatri lärobok från 1896 betonades sambandet med åldrandet. Men demensbegreppen har förändrats under de senaste 150 åren i samband med att man har upptäckt nya sjukdomar, specifika etiologier och dessutom möjligheter att behandla vissa orsaker till demens. Läs mer

ECT - Electro-Convulsive Therapy (El- Behandling)

ECT – Electro-Convulsive Therapy eller Elbehandling är en metod med det primära syftet att utlösa ett epileptiskt (kramp)anfall. Genom kramp¬tröskel¬stimulering utlöses ett fullständigt, generaliserat krampanfall av grand mal-typ i Centrala Nervsystemet (CNS). Läs mer

Ångestsjukdomar

Ordet ångest kommer från latinets angustia som betyder trånghet. Ångest är en naturlig reaktion vid hotande fara och har, liksom smärta, en överlevnadsfunktion och varnar oss för farliga situationer. Det är ett obehagligt, känslomässigt tillstånd som karakteriseras av stark rädsla samt oönskade och påfrestande fysiska symptom. Läs mer

Fobier (Social fobi, specifik fobi, mm)

Fobier (Social fobi, specifik fobi m m)
Bakgrunden till social fobi är som i så många andra fall mångfaktoriell, och psykologen Anna Kåver talar om en "sårbarhetsmodell". I denna ligger såväl genetiska/biokemiska faktorer som miljöfaktorer, familj, kamrater etc. Ur evolutionär synpunkt är ångesten något nödvändigt för oss människor. Det är en drivkraft både för att anta utmaningar och för att undgå faror. 
Läs mer

Kort om Tvångssyndrom

Kort om tvångssyndrom

Tvångssyndrom är ett samlingsbegrepp som innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. Det kan indelas i:

1. Huvudsakligen tvångstankar.
2. Huvudsakligen tvångshandlingar.
3. En blandform av tvångstankar och tvångshandlingar.
4. Andra former av tvångssyndrom.
5. Ospecificerade tvångssyndrom. Läs mer

Kort om depression

Kort om depression

Biologisk orsak: Nedsatt produktion av monoaminer (serotonin, dopamin och noradrenalin) i Centrala Nervsystemet (CNS). Vissa somatiska, d v s kroppsliga sjukdomar och läkemedel kan också leda till depressivitet. Läs mer

 
| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |